Regulamin

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

§ 1

Definicje

 

 1. Sklep – sklep internetowy pod adresem: www.prestiga.eu;
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego pod adresem: www.prestiga.eu, sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 3. Polityka prywatności – polityka prywatności udostępniona w ramach Sklepu;
 4. Polityka „cookies” – polityka plików „cookies” udostępniona w ramach Sklepu;
 5. Sprzedający/Usługodawca – Prestiga Sp. z o.o. ul. Wrocławska 64-66 Opole NIP: 7543116199, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000608046;
 6. Kupujący – osoba fizycznA, o pełnej zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, w rozmienieniu ART. 331 KC, która składa Zamówienie i na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą zawarta może być Umowa. Kupującym może być zarówno Klient biznesowy jak Klient  indywidualny, z uwzględnieniem odmiennego charakteru takiej sprzedaży;
 7. Klient biznesowy – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 431 KC;
 8. Klient indywidualny (Konsument) – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych (zdolna do dokonywania czynności w Sklepie, w tym do zawierania Umów), która dokonuje ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 KC;
 9. Użytkownik – Kupujący posiadający zarejestrowane Konto w Sklepie;
 10. Strona/Strony – Kupujący lub Sprzedający/ Kupujący i Sprzedający;
 11. Sprzedaż – zawarcie Umowy za pośrednictwem Sklepu, po Potwierdzeniu Zamówienia Kupującego;
 12. Umowa – Umowa Sprzedaży Towaru w rozumieniu KC zawarta między Sprzedającym a Kupującym w języku polskim, zgodna z Regulaminem, dotycząca konkretnego Zamówienia, zawierana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość;
 13. Usługa – usługa świadczona Użytkownikowi nieodpłatnie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie, drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną umożliwiająca wybór i zakup Towaru od Sprzedającego, jak również usługa dostarczania Użytkownikowi Newslettera, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę za pomocą Klauzul;
 14. Zamówienie – oferta zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru, w rozumieniu KC, składana przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu, która zawiera co najmniej wszystkie wymagane dane Kupującego, Specyfikację Towaru, metodę płatności i dostawy oraz inne elementy, które są konieczne do realizacji Zamówienia oraz która wiąże Kupującego od chwili jej wysłania;
 15. Potwierdzenie zamówienia – informacja wysłana przez Sprzedającego, potwierdzająca przyjęcie oferty Kupującego dotycząca konkretnego Zamówienia, na warunkach określonych w Regulaminie;
 16. Towar – produkt wymieniony i opisany w Sklepie za pomocą Specyfikacji Towaru, który może stać się przedmiotem Zamówienia;
 17. Miejsce osobistego odbioru – miejsce wskazane przez Sprzedającego, w którym można bezpłatnie odebrać Towar m.in. magazyn lub siedziba Sprzedającego;
 18. Przewoźnik – podmiot trzeci realizujący na zlecenie Sprzedającego przewoź i wydanie Towaru Kupującemu. Zgodnie z wybraną przez Kupującego metodą może to być firma kurierska lub transportowa;
 19. Całkowita cena – cena podana Kupującemu po wybraniu konkretnego Towaru uwzględniająca cenę brutto Towaru i cenę dostawy;
 20. Dowód zakupu – potwierdzenie zakupu w formie paragonu lub faktury VAT, w myśl obowiązujących przepisów;
 21. Specyfikacja Towaru – informacja o konkretnym Towarze, w tym m.in. dostępność, cena, wygląd zewnętrzny, wymiary, opis, opinie, metoda płatności i dostawy, zamieszczona przez Sprzedającego w ramach Sklepu, która nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KC;
 22. Miejsce wydania rzeczy – miejsce znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej wskazane za pomocą danych adresowych przez Kupującego, w którym Kupujący zobowiązuje się odebrać Towar;
 23. Konto – zbiór informacji przechowywanych i administrowanych w systemie teleinformatycznym Sprzedającego w ramach prowadzenia Sklepu dotyczących danego Użytkownika, w tym składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży;
 24. Login – adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta;
 25. Hasło – ciąg określonych znaków konieczny do uzyskiwania dostępu do Konta ustalany indywidualnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Konta;
 26. Klauzula – klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych przestawiona Kupującemu w odniesieniu do zawieranej umowy, marketingu, w tym przesyłania Newslettera oraz reklamacji, która spełnia wymogi RODO;
 27. Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną pochodzące od Usługodawcy, przesyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
 28. Siła wyższa – zdarzenie lub okoliczności, niezależne od Stron, które znacząco utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności;
 29. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145);
 30. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z zm.);
 31. RODO –Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

§ 2

 Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób Sprzedaży i świadczenia Usług przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu.
 2. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest w następujący sposób:
 1. Pisemnie: Prestiga Sp. z o.o. ul. Wrocławska 64-66, 45-701 Opole NIP: 7543116199, REGON: 36400697000000 , zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000608046, wysokość kapitału zakładowego wynosi:  5000 zł,
 2. Eektronicznie: biuro@prestiga.eu,
 3. Telefonicznie: +48 535 737 937 lub +48 533 793 250.

Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do zamieszczanych wzorów, formularzy, klauzul, logotypów należą do Sprzedającego.

 

§ 3

Zasady Ogólne Sprzedaży

 1. Sprzedający prowadzi Sprzedaż na rzecz Klientów Biznesowych i Indywidualnych na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Sprzedaż może odbywać się wyłącznie za pośrednictwem Sklepu przy użyciu udostępnionych wzorów i formularzy. Złożenie zamówienia z obejściem ich użycia jest bezskuteczne.
 3. Sprzedający dba o należytą aktualizacje Specyfikacji Towaru, w tym w zakresie jego dostępności. Kupujący ma prawo złożyć zapytanie do Sprzedającego o Specyfikację konkretnego Towaru, w razie zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości.
 4. W sytuacji braku dostępności zamówionych Towarów, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji drogą telefoniczną lub mailową. Sprzedający może zaproponować Kupującemu inny dostępny Towar, uwzględniając jego regularną cenę lub zwrócić Kupującemu dokonaną wpłatę, zgodnie ze zgłoszonym żądaniem.
 5. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Towaru objętej jednym Zamówieniem.
 6. Specyfikacja Towaru, w zakresie wyglądu zewnętrznego, wymiarów i innych cech szczególnych jest informacją poglądową, która ma na celu wytworzenie u Kupującego wyobrażenia na temat przybliżonych cech Towaru i może odbiegać od wyglądu zewnętrznego Towaru dostarczonego Kupującemu. Specyfikacja Towarów, w tym wygląd, cena, miara, a także pozostałe reklamy i ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu KC. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie ogranicza odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupujących będących Konsumentami.
 7. Towary w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzane na polski rynek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Wszystkie ceny podawane są w walucie Rzeczypospolitej Polskiej i zawierają wszelkie składniki takie jak cła i podatki publicznoprawne, w tym podatek VAT.
 9. Cena całkowita jest każdorazowo przedstawiana w podsumowaniu  Zamówienia.
 10. Promocje dostępne w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji wyraźnie stanowi inaczej.
 11. Klient biznesowy upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
 12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Specyfikacji Towarów, do usuwania Towarów, metod płatności bądź dostawy oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed chwilą wejścia powyższych zmian.
 13. Prawidłowe korzystanie ze Sklepu wymaga posługiwania się:
 • urządzeniem z dostępem do Internetu, wyposażonym w przeglądarkę internetową oraz
 • pocztą elektroniczną.

  14. W celu prawidłowego korzystania ze  Sklepu zalecane jest korzystanie z urządzeń zaopatrzonych           w legalne oprogramowanie, program ochrony antywirusowej, ze wszelkimi dostępnymi                         aktualizacjami systemu.

  15. Kupującemu zakazuje się w ramach korzystanie ze Sklepu:

 • podejmowania działań mających na celu zakłócanie jego funkcjonowania, utrudnianie korzystania innym Kupującym bądź Sprzedającemu w zakresie administrowania;
 • przesyłania na którymkolwiek z etapów Zamówienia, wykonywania Umowy lub kontaktu ze sprzedającym treści niezamówionych, w tym marketingowych;
 • przesyłania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
 • wykorzystywania treści zamieszczonych w Sklepie, w tym Specyfikacji Towarów w celach sprzecznych z interesem Kupującego lub naruszających jego prawa majątkowe bądź przepisy prawa.

 

§ 4

 Złożenie Zamówienia

 

 1. Sklep umożliwia składanie zamówień 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie  15:00  oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 2. Sprzedający może zawiesić funkcjonowanie Sklepu z przyczyn technicznych lub w razie wystąpienia Siły Wyższej, w tym na żądanie odpowiednich instytucji lub organów lub gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
 3. Kupujący w celu złożenia Zamówienia:
 • zapoznaje się ze Specyfikacją Towaru i naciska przycisk „Dodaj do koszyka”;
 • zapoznaje się z Towarem umieszczonym w „Koszyku” i zatwierdza go poprzez naciśnięcie przycisku „Zatwierdź”;
 • zapoznaje się z dostępnymi metodami dostawy i wybiera jedną z nich;
 • zapoznaje się z dostępnymi metodami płatności i wybiera jedną z nich;
 • wypełnia formularz w zakresie danych wymaganych do realizacji Zamówienia obejmujących:
 1. wskazanie czy jest Klientem Indywidualnym czy Biznesowym;
 2. imię i nazwisko lub firmę Kupującego;
 3. adres zamieszkania lub siedzibę;
 4. adres do doręczeń, jeżeli jest inny niż podany w pkt c);
 5. numer kontaktowy;
 6. adres e-mail;
 7. numer rachunku bankowego na który powinna zostać zwrócona płatność;
 8. dane do faktury (opcjonalnie);
 9. wskazanie innych danych, jeżeli są niezbędne do realizacji Zamówienia;
 • zapoznaje się z Klauzulami, Regulaminem, Polityką prywatności i „cookies” i zatwierdza je poprzez naciśniecie przycisku;
 • składa zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 1. Złożenie zamówienia wymaga każdorazowej akceptacji Regulaminu, Polityki prywatności i „cookies” oraz Klauzul. Z zastrzeżeniem, że  zgoda na brzmienie Klauzul w odniesieniu do działań marketingowych (w tym Newslettera) jest dobrowolna i fakultatywna.
 2. Kupujący jest związany swoim Zamówieniem od chwili jego otrzymania przez Sprzedającego i nie ma prawa do jego jednostronnej modyfikacji.
 3. Stan związania Zamówieniem ustaje:
 4. W przypadku braku przesłania Kupującemu Potwierdzenia Zamówienia;
 5. W przypadku przesłania informacji odrzuceniu lub anulowaniu Zamówienia.
 6. Na treść Umowy składa się Regulamin, Polityka Prywatności i „cookies”, treść obowiązkowych Klauzul oraz informacja  Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

 

§ 5

 Rejestracja konta

 

 1. Zamówienie można złożyć przy wykorzystaniu Konta Użytkownika w Sklepie, założonego przez Użytkownika oraz bez rejestracji Konta, pod warunkiem podania wszystkich danych opisanych w §4 ust. 3 5) podczas składania Zamówienia.
 2. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, dostępnego w Sklepie wraz z podaniem danych, o których mowa w §4 ust. 3 5).
 3. Rejestracja Konta jest równoznaczna z zawarciem  z Użytkownikiem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Zarządzanie Kontami stanowi nieodpłatną Usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników.
 4. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu, Polityki prywatności i „cookies” oraz wyrażenie zgody na  treść  obowiązkowych Klauzul.
 5. W procesie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Login oraz Hasło. Po rejestracji w Sklepie Kupujący loguje się do Konta używając adresu e-mail oraz hasła podanego w formularzu rejestracyjnym.
 6. Użytkownik ma prawo do usunięcia założonego przez siebie Konta oraz do zakończenia w każdej chwili korzystania z Usługi. W tym celu Użytkownik wypowiedział umowę o świadczenie Usługi, po naciśnięciu wskazanego pola.
 7. Sprzedający uprawniony jest do zablokowania Konta, jeżeli działanie Użytkownika naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Użytkownikiem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

 

§ 6

 Dostawa i płatność

 1. Kupujący może złożyć zamówienie wyłącznie z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedający przewiduje  następujące sposoby dostawy Towaru:
 • przesyłka kurierska,
 • usługą transportowa,
 1. Na życzenie Kupującego, określone przy składaniu Zamówienia, możliwe jest dostarczenie Towaru do Miejsca osobistego odbioru, przy czym koszt dodatkowego opakowania i załadunku ponosi Kupujący.
 2. Płatności są obsługiwane przez bank wskazany przez Sprzedającego, a także z wykorzystaniem systemu „Przelewy 24” .
 3. Sprzedający przewiduje następujące sposoby płatności:
 • przelew na wskazany rachunek bankowy;
 • płatność kartą kredytową;
 • płatność za pobraniem bezpośrednio przy odbiorze towaru.

    6. Kupujący może wybrać wyłącznie jedną z powyższych metod płatności i dostawy. Szczegółowe informacje dotyczące dopuszczalności danej metody płatności i dostawy w odniesieniu do                      konkretnego towaru zawiera Specyfikacja Towaru.

   7. Płatność za pobraniem jest wyłączona w przypadku Miejsca osobistego odbioru.

   8. Realizacja Umowy przez Kupującego następuje poprzez dokonanie zlecenia zapłaty Ceny Całkowitej Towaru, nie później niż w ciągu 6 godzin od chwili naciśnięcia  przez Kupującego przycisku „Zamawiam”.

   9. Za chwilę zapłaty uznaje się chwilę uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

   10. W przypadku metody płatności za pobraniem Kupujący dokonuje zapłaty ceny przy odbiorze.

§ 7

 Przyjęcie, anulowanie, odrzucenie Zamówienia

 

 1. Sprzedający, nie później niż w ciągu 72 godzin po uznaniu jego rachunku bankowego kwotą odpowiadającą Cenie Całkowitej Zamówienia określa możliwość jego realizacji i informuje o tym Kupującego w formie elektronicznej lub telefonicznej.
 2. Umowa zostaje zawarta z chwilą wysłania Kupującemu Potwierdzenia Zamówienia.
 3. Sprzedający ma prawo do odrzucenia Zamówienia bez podania przyczyny. Odmowa nie przysługuje po Potwierdzeniu Zamówienia.
 4. Sprzedający ma prawo do zmiany parametrów Zamówienia. Potwierdzenia Zamówienia, które zawiera inne dane niż zawarte w Zamówieniu,  Sprzedający uzna za zaakceptowane przez Kupującego, jeśli ten nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 72 godzin od chwili wysłania informacji o zmianie Zamówienia do Kupującego.
 5. Wysłanie Potwierdzenia Zamówienia, które zawiera dodatkowe zastrzeżenia Sprzedającego wymaga zgody Kupującego Indywidualnego wyrażonej w zakreślonym przez Sprzedającego terminie. Brak akceptacji zastrzeżeń skutkuje anulowaniem zamówienia.
 6. Brak zlecenia płatności w ciągu 6 godzin od dokonania Zamówienia skutkuje anulowaniem Zamówienia, o ile Sprzedający nie postanowi inaczej.
 7. Anulowanie Zamówienia może nastąpić również wskutek niemożności identyfikacji Kupującego wskutek błędnie wskazanych danych określonych w §4 ust. 3 5).
 8. Brak przesłania Kupującemu Potwierdzenia Zamówienia w zakreślonym terminie oznacza odrzucenie Zamówienia, o którym Kupujący Indywidualny zostaje każdorazowo powiadomiony.
 9. Umowa nie zostaje zawarta w przypadku wyrażenia anulowania bądź odrzucenia Zamówienia, a uiszczone płatności za nieprzyjęte Zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Kupującemu na rachunek bankowy określony przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.

 

§ 8

Wysłanie i  Odbiór Towaru

 

 1. Koszt wysyłki i dostawy, podany przy składaniu zamówienia ponosi Kupujący.
 2. Sprzedający określa przewidywany termin dostawy, nie gwarantuje to jednak Kupującemu dostarczenia Towaru w określonym dniu.
 3. Sprzedający ma prawo do wysłania Towaru w częściach, poinformuje jednak o tym fakcie Kupującego.
 4. Realizacja Umowy przez Sprzedającego następuje poprzez wydanie Towaru Przewoźnikowi lub pozostawienie w Miejscu osobistego odbioru.
 5. Sprzedający wskazuje termin, w którym Kupujący winien odebrać Towar w Miejscu osobistego odbioru, jeżeli Kupujący popada w zwłokę w odbiorze Sprzedający może obciążyć Kupującego kosztami przechowywania ustalonymi do 10% Ceny Całkowitej. Nie zwalnia to Kupującego z obowiązku odbioru Towaru.
 6. Kupujący powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie przy odbiorze przesyłki od Przewoźnika, w przypadku Towarów uszkodzonych należy sporządzić w  jego obecności protokół uszkodzenia i odmowy przyjęcia przesyłki oraz poinformować Sprzedającego o zaistniałym fakcie.
 7. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający zaleca sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności Przewoźnika.
 8. Odbiór Towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić na dokumencie potwierdzenia odbioru Towaru własnoręcznym czytelnym podpisem.
 9. Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego wszelkimi kosztami wysyłki i zwrotu Towaru, w przypadku nieodebrania Towaru płatnego za pobraniem. Sprzedający może także dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
 10. Ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Towaru, a także wszelkie inne ciężary i odpowiedzialność za Towar przechodzą na Kupującego w momencie wydania rzeczy lub w momencie, w którym upłynął termin do odbioru rzeczy w Miejscu osobistego odbioru.
 11. Sprzedający nie ubezpiecza zarówno Towaru jak i dostawy Towaru. Kupujący może we własnym zakresie pokryć koszt takiego ubezpieczenia, jeżeli wyrazi taką wolę w chwili składania Zamówienia.
 12. Sprzedający zobowiązany jest do wydania Towaru (Przewoźnikowi bądź Kupującemu) wraz z odpowiednią dokumentacją potwierdzającą ilość i moment wydania Towaru. Dokument powinien podpisać Sprzedający i Kupujący bądź Przewoźnik.

 

§ 9

Odpowiedzialność Sprzedającego i Gwarancja

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli towar sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty ceny brutto Towaru. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego tylko za stratę i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 3. Sprzedający/Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, lecz w przypadku Umów zawieranych z Klientami biznesowymi ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat.
 4. Sprzedający oprócz Dowodu zakupu, może wręczyć Kupującemu kartę gwarancyjną dla Towaru wydaną przez podmiot trzeci, będący gwarantem. Sprzedający nie jest wystawcą karty gwarancyjnej.
 5. Wszelkie uprawnienia wynikające z karty gwarancyjnej, w tym zwłaszcza reklamacje oraz zwroty Towaru w ramach gwarancji powinny następować zgodnie z zasadami wyszczególnionymi w karcie gwarancyjnej.
 6. Zwrot Towaru wadliwego lub niekompletnego powinien następować każdorazowo na adres podany w karcie gwarancyjnej.
 7. W razie działania Siły Wyższej, Sprzedający niezwłocznie kontaktuje się z Kupującym, w celu podjęcia decyzji o:
 • częściowej realizacji Umowy i rozwiązaniu jej w pozostałej części,
 • zmianie Zamówienia w całości lub części,
 • zmianie Umowy w części np. poprzez zmianę ceny Towary, Ceny Całkowicie lub terminu, sposobu dostawy,
 • rozwiązaniu w całości Umowy.

 

 

§ 10

 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje można przesyłać na adres pocztowy lub elektroniczny Sprzedającego.
2. Kupujący zgłaszając reklamację powinien podać następujące informacje:
      1) imię i nazwisko lub nazwa Kupującego,
      2) adres Kupującego,
      3) oznaczenie oraz datę realizacji Zamówienia,
      4) podstawę reklamacji.       
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty doręczenia oświadczenia Sprzedającemu.

 § 11

Odstąpienie i rozwiązanie Umowy

 

 1. Za zgodną wolą Stron Umowa może być w każdej chwili rozwiązana.
 2. Sprzedający i Konsument mają prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach opisanych w Kodeksie cywilnym oraz w sytuacjach wskazanych poniżej.
 3. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od części lub całości Umowy w przypadku, gdy:
 1. Kupujący pomimo wezwania nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania m.in. nie reguluje należnych płatności, popada w zwłokę z odebraniem Towaru, wprowadza błędne dane uniemożliwiające dostawę Towaru;
 2. Kupujący zakłóca działania Sklepu, utrudnia korzystanie lub administrowanie Sklepem lub w inny sposób narusza interes Sprzedającego;
 3. zaistnieją podstawy do ogłoszenia upadłości Kupującego lub otwarcia względem Kupującego postępowania restrukturyzacyjnego.
 1. Oświadczenie o odstąpieniu Sprzedającego winno być złożone na piśmie w ciągu 30 dni od dnia wezwania Kupującego, bądź powzięcia wiadomości o zdarzeniach określonych w ust.  b) i c).
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Sprzedającego Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia Towaru do miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pisemnie wskazanego przez Sprzedającego. Zwracany przez Kupującego Towar powinien zostać dostarczony w stanie niezmienionym i opakowany w sposób, zapewniający bezpieczeństwo przesyłki w trakcie transportu.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego pisemnego oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.  Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedający wydaje rzecz - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej części;

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia Umowy.

 1. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Towar zwrócony Sprzedającemu musi być kompletny oraz nie może nosić śladów używania, powinien również zostać opakowany w sposób, zapewniający bezpieczeństwo przesyłki w trakcie transportu.
 4. Jeżeli zwrot Towaru na skutek odstąpienia od Umowy jest niemożliwy, Sprzedający ma prawo do zaliczenia wpłaconych przez Kupującego kwot na poczet należnego mu od Kupującego świadczenia w postaci zwrotu Towaru.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art.38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.).

 

§ 12

 Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Prestiga Sp. z o.o. ul. Wrocławska 64-66, 45-701 Opole NIP: 7543116199, REGON: 36400697000000, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000608046. Przedstawicielem Sprzedającego jest: Pan Waldemar Mazur, dane kontaktowe: e-mail: biuro@prestiga.eu, Tel.: +48 535 737 937.
 2. Dane osobowe Kupujących przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody do marketingu naszych Towarów i Usług oraz udziału w usłudze Newsletter. W przypadku zakupu Towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji Umowy.
 3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO w celach wskazanych powyżej. 
 4. Sprzedający może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie, zgodnie z art. 28 RODO.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie Konta w Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.
 6. Dane osobowe Sprzedający przekazywać będzie do firm obsługujących Sprzedającego , w tym m.in. do podmiotów obsługujących płatności, podmiotów świadczącących obsługę prawną i podatkową Sprzedającego, podmiotów świadczących usługi przewozowe dla Sprzedającego, podmiotów świadczących usługi hostingowe dla Sprzedającego, podmiotów świadczących usługi hostingowe poczty elektronicznej dla Sprzedającego, podmiotów wystawiających kartę gwarancyjną dla Towaru, zakładów ubezpieczających, podmiotów świadczących usługi ochrony mienia i osób dla Sprzedającego; podmiotów świadczących usługi audytorskie, księgowe i rachunkowe dla Sprzedającego, podmiotów świadczących usługi IT dla Sprzedającego, sądy, organy administracji publicznej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne lub działające na zlecenie organów administracji publicznej
 7. Dane osobowe Kupujących nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 8. Każdy Kupujący ma prawo żądać od Sprzedającego dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez Sprzedawcę danych osobowych, Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W celu usunięcia danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z Biurem Obsługi wysyłając formularz usunięcia danych bądź mailowo – podając swoje dane osobowe, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu (podane podczas rejestracji) w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika i jego prawidłowej identyfikacji w bazie danych klientów Sklepu Internetowego.
 10. W oparciu o dane osobowe Kupujących, Sprzedający nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, o których mowa w 22 ust. 1 i 4 RODO.
 11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie oraz rozpatrywania reklamacji. Nadto dane osobowe są przetwarzane przez okres posiadania przez Kupującego Konta w Sklepie, nie dłużej niż 5 lata od likwidacji Konta w Sklepie. Jeżeli Kupujący dokonuje transakcji bez zakładania Konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 5 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedającego dane są przechowywane na czas ich realizacji. W przypadku prowadzenia postępowań sądowych, podatkowych lub administracyjnych czas przechowywania danych osobowych może ulec wydłużeniu na czas trwającego postępowania bądź dłuższy, w zależności od obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.
 12. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Klienta dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
 13. Kupujący ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
 14. Formularze zamówień i rejestracji, które wymagają podania danych osobowych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu. Łączenie z nimi odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer), dzięki czemu wszystkie dane osobowe są szyfrowane i niemożliwe do odczytania przez osoby trzecie.
 15. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Regulaminie, Polityce prywatności i plików „cookies”, który znajdują się w zakładce w Sklepie.

 

§ 13

Obowiązywanie Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2021r.
 2. Sprzedający zamieszcza aktualną wersję regulaminu pod adresem www.prestiga.eu w zakładce „Regulamin Sklepu Internetowego”.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 4. Kupujący jest związany postanowieniami Regulaminu, który zaakceptował przy składaniu konkretnego Zamówienia.
 5. Sprzedawca może dokonywać w każdym czasie jednostronnych zmian w Regulaminie, które wiążą Kupującego od dnia ich wejścia w życie, z zastrzeżeniem ust.5.
 6. O zmianach regulaminu i ich zakresie Kupujący zostanie każdorazowo poinformowany (drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail) na co najmniej 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

 

§ 14

 Postanowienia końcowe

 

 1. Kontakt między Stronami realizowany jest głównie przy wykorzystaniu poczty e-mail.
 2. Sprzedający może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na rzecz podmiotu trzeciego.
 3. Strony mają obowiązek informowania się wzajemnie o zmianie danych kontaktowych, pod rygorem uznania za doręczone pism, oświadczeń lub informacji o Zamówieniu wysłanych na nieaktualne dane kontaktowe.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, które jest warunkowane działaniem Siły Wyższej.
 5. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przeniesć praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz podmiotów trzecich.
 6. W odniesieniu do Klientów indywidualnych szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 7. Wszelkie spory powstałe między Sprzedającym a Kupującym Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego rzeczowo ze względu na siedzibę Sprzedającego.