Reklamacje

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA REKLAMACJI        

 

            Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) Prestiga Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu informuje, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się Prestiga Sp. z o.o.z siedzibą w Opolu, ul. Wrocławska 64-66, 45-701 Opole NIP: 7543116199, REGON: 36400697000000:, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000608046.
  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu rozpoznania złożonej przez Panią/Pana reklamacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Prestiga Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu usługi informatyczne, jak również operatorzy sieci komórkowych, operatorzy płatności internetowych, firmy kurierskie i operatorzy pocztowi.
  4. Prestiga Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do rozpoznania złożonej przez Panią/Pana reklamacji, a także przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych lub podatkowych Prestiga Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu oraz ewentualnej konieczności dochodzenia roszczeń przez Prestiga Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu.
  6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak niezbędne dla rozpoznania reklamacji.
Formularz Reklamacji Towarów
  •